Rectificatie

Seine-Schelde. Afbraak en heropbouw van de wegbrug over de Leie te Ooigem - Desselgem.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Frederiek Vanhessche
Telefoon
-
E-mail
frederiek.vanhessche@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328749

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Seine-Schelde. Afbraak en heropbouw van de wegbrug over de Leie te Ooigem - Desselgem.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-16EGGE1717-F02_5

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is een aanneming van werken voor de afbraak van de bestaande betonnen boogbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem (verbinding Desselgemsestraat met Ooigemstraat), het bouwen van een nieuwe stalen boogbrug op dezelfde locatie, het voorzien van een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgeul gedurende de werken, aanleg van de wegenis in aansluiting met de bestaande wegenis, heraanleg van de jaagpaden met het realiseren van verbindingen naar de bestaande jaagpaden en aanleg van groen en groenonderhoud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503728

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-064144

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Deze aankondiging betreft verbeteringsbericht nr. 5 ivm bestek 16EGGE1717. De bijlagen zijn te downloaden bij dit verbeteringsbericht (op E-Notification).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!