GasthuisZusters Antwerpen vzw
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van een Logistiek platform

Huidige opdracht heeft als voorwerp het uitvoeren van het deel BOUW voor het project Logistiek platform op de terreinen van Satenrozen te Kontich die eigendom zijn van de aanbestedende overheid.

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45213000 - Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GasthuisZusters Antwerpen vzw
Postadres
Oosterveldlaan 22, 2610 Wilrijk, BE
Contactpunt(en)
Frans Beyers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-Een verklaring op erewoord dat de kandidaat zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 61 van het KB van 15/07/2011.

-Het attest van de RSZ of gelijkwaardig, inschrijvers behorende tot een Europese Lidstaat.

Economische en financiële draagkracht

-Een recent getuigschrift van de bevoegde overheid dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving, of die van het land waar hij gevestigd is.

Eventuele minimumeisen:

1.door een gepaste bankverklaring

2.het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's;

3.door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

De vereiste erkenningscategorie/ondercategorie voor huidige opdracht is: D1

De vereiste erkenningsklasse voor huidige opdracht is: 8 of hoger (op basis van de kostenraming).

Eventuele minimumeisen:

a)Referentieproject(en):

De inschrijver wordt gevraagd drie relevante referentieprojecten, uitgevoerd en opgeleverd na 2010, op te geven, waarvan 1 betrekking heeft op een logistiek/industrieel project .

De inschrijver dient de onderstaande documenten bij te voegen, of documenten bijvoegen die de gevraagde info bevatten;

Attest van goede uitvoering, ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend

Het bewijs dat dit project een totaal uitvoeringsbedrag delen gesloten ruwbouw en afwerking heeft van minstens 5.500.0000 Euro exclusief BTW.

Om een geldig referentieproject te zijn dient de inschrijver 100 % van het uitvoeringsbedrag uitgevoerd te hebben. Dit betekent ofwel met eigen mensen ofwel via onder aanneming deze werken uitgevoerd te hebben.

Deze onder aannemingen dienen door de inschrijver gecoördineerd te zijn.

Een inzicht wat de werken zijn die de inschrijver in eigen beheer heeft uitgevoerd.

Een inzicht in de uitvoeringsplanning van het project, en hoe deze planning werd opgevolgd.

Een inzicht te geven in de projectomkadering.

b)Kwaliteitsborging:

De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen overeenkomstig artikel 77;

Minstens dient een VCA certificaat aangetoond worden.

c)Personeelsbezetting:

De inschrijver dient een verklaring bij te voegen betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.