Rectificatie

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde OC Sint-Idesbald Roeselare Nieuwbouw internaat 60 bedden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincialaat Broeders van Liefde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 119
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
michel.bekaert@fracarita.org
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.broedersvanliefde.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288726

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde OC Sint-Idesbald Roeselare Nieuwbouw internaat 60 bedden

Referentienummer: Broeders van Liefde-114017-P01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde
OC Sint-Idesbald Roeselare
Nieuwbouw internaat 60 bedden
Perceel 1 - Algemene aanneming

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531641

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-417552

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Met betrekking tot de openbare procedure van perceel 1 - Algemene aanneming, bezorgen wij u hierbij het rechtzettingsbericht dat aanvullende/gewijzigde informatie bevat t.o.v. het aanbestedingsdossier. Gelieve enkel met deze gewijzigde documenten rekening te houden bij de opmaak van uw offerte. U kan via onderstaande link de aanvullende/gewijzigde documenten downloaden: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_040RYXf0-YtPmt9v_fmhUeEffp6t5Mlpuc1PT_kG9UNEpKWUNKOEhCNTJRNEw2VlQ5VVhaR0ZaNC4u