Rectificatie

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde OC Sint-Idesbald Roeselare Nieuwbouw internaat 60 bedden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincialaat Broeders van Liefde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 119
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
michel.bekaert@fracarita.org
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.broedersvanliefde.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288726

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde OC Sint-Idesbald Roeselare Nieuwbouw internaat 60 bedden

Referentienummer: Broeders van Liefde-114017-P01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde
OC Sint-Idesbald Roeselare
Nieuwbouw internaat 60 bedden
Perceel 1 - Algemene aanneming

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531641

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-417552

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Met betrekking tot de openbare procedure van perceel 1 - Algemene aanneming, bezorgen wij u hierbij het rechtzettingsbericht dat aanvullende/gewijzigde informatie bevat t.o.v. het aanbestedingsdossier. Gelieve enkel met deze gewijzigde documenten rekening te houden bij de opmaak van uw offerte. U kan via onderstaande link de aanvullende/gewijzigde documenten downloaden: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_040RYXf0-YtPmt9v_fmhUeEffp6t5Mlpuc1PT_kG9UNEpKWUNKOEhCNTJRNEw2VlQ5VVhaR0ZaNC4u

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!