TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

AF-9000-ZW03-16-003 De renovatie van de HVAC-installaties van het zwembad Strop te Gent

Onderhavige opdracht betreft de renovatie van de HVAC-installaties van het zwembad Strop, Stropstraat 31, te 9000 Gent in het beheer van FARYS|TMVW.
De inschrijvers krijgen hierbij de vrijheid om zelf een doelgerichte oplossing en plan van aanpak uit te werken voor de renovatie, rekening houdend met de vooropgestelde timing. Hiertoe zal elke inschrijver zijn concept gedetailleerd dienen te omschrijven in zijn offerte.
Start van de werken: maart 2017

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Dorine Hantson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Vakbekwaamheid

Erkenning
Tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D17, D18
De inschrijver dient aan te tonen dat hij in staat is de opdracht naar verwachting uit te voeren op basis van een opgave van referenties van gelijkaardige opdrachten.
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie (3) relevante referenties, inclusief tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige werken (integrale renovatie van ventilatiesystemen) telkens met een minimale waarde van € 110 000 (excl. btw) heeft uitgevoerd.