Agentschap Facilitair Bedrijf
Rectificatie

2020/HFB/OP/70813 - Destelheide - Bouwen van een nieuwe slaapblok en een afzonderlijk paviljoen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_502760
Postadres
Havenlaan 88 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376374

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376374

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2020/HFB/OP/70813 - Destelheide - Bouwen van een nieuwe slaapblok en een afzonderlijk paviljoen.

Referentienummer: HFB-2020/HFB/OP/70813-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

2020/HFB/OP/70813 - Destelheide - Bouwen van een nieuwe slaapblok en een afzonderlijk paviljoen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517444

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
29-06-2020 10:45
Te lezen:
10-07-2020 09:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-06-2020 10:45
Te lezen:
10-07-2020 09:45

Overige nadere inlichtingen

De limietdatum wordt verdaagd naar 10 juli 2020 - 09:45. Er is een nieuw document opgeladen; nl. 70813_Rectificatie 2