Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

werken voor de herstelling van het beton in het station van Tailfer, voor een potentiële duur van vier jaar

Werken
Publicatie datum
18-11-2014
Deadline
10-12-2014 16:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
VIVAQUA | 1000 Brussel, BE | Nutssectoren | Water
Opdrachtcodes (CPV)
45262330 - Reparatie van betonwerk
Korte inhoud
deze raamovereenkomst heeft betrekking op de structurele herstelling en de aanbrenging van een systeem voor de bescherming en de impregnatie van de betonoppervlakken die in contact komen met drinkwater, in het waterbehandelingsstation van Tailfer, dat zich langs de Maas bevindt, in de rue Rochers de Frêne te 5170 Lustin.
Het beschermingssysteem dat moet worden aangebracht, werd bepaald in het kader van een andere overheidsopdracht; het gaat om de volgende producten van het bedrijf BASF:
- mortel MasterEmaco S488
- coating MasterSeal 550
- wapening FX Mesh.
Ze zullen op de bouwplaats worden geleverd door de opdrachtnemer van de voornoemde opdracht, die erop zal toezien dat ze correct worden aangebracht en die zal deelnemen aan de verschillende technische keuringen die tijdens de werken zullen worden uitgevoerd.
De werken zullen in verschillende fases worden uitgevoerd gedurende een potentiële periode van vier jaar; elke fase zal in mededinging worden gesteld tussen de operatoren die in het kader van deze procedure worden gekozen.
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
de kandidaat moet aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Daartoe voegt hij bij zijn kandidatuur:
 een getuigschrift van erkenning voor minstens subcategorie D1 / klasse 5 of een bewijsdossier conform de voorschriften van artikel 3 §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken of, voor aannemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie, een getuigschrift afgeleverd door de hiervoor bevoegde instelling of het bewijs van inschrijving op een lijst van aannemers die erkend zijn in die andere lidstaat, samen met elk document dat aantoont dat het getuigschrift of de inschrijving gelijkwaardig is met het hierboven vereiste getuigschrift;
 een lijst met minstens twee referenties van vergelijkbare opdrachten (herstelling of behandeling van beton van kunstwerken die in contact komen met drinkwater) uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de lijst in kwestie bevat of moet vergezeld zijn van een volledige en nauwkeurige beschrijving van elk van de vermelde referenties; de kandidaat voegt voor elk van deze referenties een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bij of vermeldt de juiste gegevens van een contactpersoon bij die klant;
 een getuigschrift (minstens niveau A) dat conform de voorschriften PTV-BPC-560-01 et het reglement TRA-BPC-560-01 van de BCCA is en dat door een erkende instelling (BCCA) werd afgeleverd;
 een getuigschrift op basis van de norm ISO 9001 – 2008, dat door een erkende instelling werd afgeleverd, of een gelijkwaardig getuigschrift dat / gelijkwaardige maatregelen die de kwaliteit waarborgt / waarborgen;
 het bewijs, in de vorm van een getuigschrift dat door het bedrijf BASF Construction Chemicals Belgium werd afgeleverd, dat hij een Preferred Applicator is voor de aanwending van systemen voor de herstelling, de bescherming, de waterdichting en de impregnatie van betonoppervlakken;
 de lijst van het personeel dat voor de uitvoering van de raamovereenkomst ter beschikking kan worden gesteld, samen met het curriculum vitae van elke werknemer; de kandidaat moet absoluut het bewijs leveren dat hij in het bedrijf beschikt over
o minimaal 25 uitvoerders met minstens een jaar bouwplaatservaring;
o onder die 25 uitvoerders, acht erkende uitvoerders (overeenkomstig § 4.1.1 van het voor te leggen erkenningsgetuigschrift BPC-560-1), met minstens twee jaar bouwplaatservaring;
o leden van het kaderpersoneel die het Frans beheersen en die voor de raamovereenkomst kunnen worden ingezet.
Gesteld dat de kandidaat een beroep doet op de capaciteiten van derden om aan te tonen dat hij de opdracht kan uitvoeren, moet hij absoluut bij zijn aanvraag tot deelneming voegen:
 het bewijs dat deze derde(n) zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt (bevinden), in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen;
 het bewijs dat deze derde(n) beschikt (beschikken) over de technische capaciteit om de opdracht uit te voeren, in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen;
 een schriftelijke verbintenis van deze derde(n) om alle nodige middelen ter beschikking van de inschrijver te stellen.
Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn.
truck tower-crane sharing