Infrabel Asset Management - Area North-West
Rectificatie

Area NW: 57/42/3/19/077 - L50A: her-elektrificatie Brugge (KP94.069) - Oostende (KP113.625)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel Asset Management - Area North-West
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_23936
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sofie De Lange
Telefoon
+32 92426058
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92412537

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366184

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Area NW: 57/42/3/19/077 - L50A: her-elektrificatie Brugge (KP94.069) - Oostende (KP113.625)

Referentienummer: I-I.NW-57/42/3/19/077-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234160 - Maken van bovenleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Her-elektrificatie van de L50A tussen Brugge en Oostende, inclusief de wisselverbindingen te Jabbeke en Zandvoorde. Door de gemeenschappelijke structuren te Oostende, plaatselijke vernieuwing van de bovenleiding van de L50F en het omloopspoor. Uitvoeren van sleuf- en kabelwerken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-515260

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 091-218137

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De opdracht is afgesloten voor een vaste periode van 747 kalenderdagen
Te lezen:
De opdracht is afgesloten voor een vaste periode van 747 kalenderdagen. In de samenvattende meetstaat staat bij post 208b als eenheid ST (stuk). Dit moet KG (kilogram) zijn. Een gecorrigeerde meetstaat wordt toegevoegd. Gelieve de volgende vermelding toe te voegen aan uw model van inschrijving: “Hierbij bevestig ik dat ik bij het opstellen van mijn offerte rekening heb gehouden met de volledige inhoud van het wijzigend bericht nr. 1”.

Overige nadere inlichtingen

In de samenvattende opmetingsstaat bij post 208b: monteren van ijzers uit samengestelde profielen voor de bevestiging, de ophanging, de verankering of het richten van de bovenleiding in een tunnel of op een kunstwerk in metaal, metselwerk of gewapend beton of op rotswanden. Er staat als eenheid ST (stuk). Dit moet KG (kilogram) zijn. Een gecorrigeerde meetstaat wordt tevens toegevoegd. Gelieve de volgende vermelding toe te voegen aan uw model van inschrijving: “Hierbij bevestig ik dat ik bij het opstellen van mijn offerte rekening heb gehouden met de volledige inhoud van het wijzigend bericht nr. 1”.