Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Rectificatie

Leveren en plaatsen van asfalt

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246892
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311900

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311900

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en plaatsen van asfalt

Referentienummer: AWV A'pen-X10-0-348_1M3D8E-18-08-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- gedeeltelijk affrezen van de bitumineuze verharding;
- leveren en plaatsen van een bitumineuze overlaging;
- aanbrengen van wegmarkeringen;
- installeren, verplaatsen, instandhouden en verwijderen van de werfsignalisatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520329

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 24/7/2018: ------------------------------------------- Er werd 1 document toegevoegd bij de publicatie (WB2 - Wijzigingen bestek.pdf)