Rectificatie

WZC Blijvelde Kortemark - fase I en II - Sanitair-brandbestrijding

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Blijvelde WZC
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hospitaalstraat 35
Plaats
Kortemark
Postcode
8610
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Gerdy Desmedt
Telefoon
-
E-mail
gerdy.desmedt@de-hoeksteen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.blijvelde.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WZC Blijvelde Kortemark - fase I en II - Sanitair-brandbestrijding

Referentienummer: 14054.001 - S

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331200 - Installeren van ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532850

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
documenten
In plaats van:
Er werden 2 foutieve plannen verwijderd.
Te lezen:
In de plaats werden 2 correcte plannen toegevoegd.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!