Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Rectificatie

Herstellen van kunstwerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Sven Couck
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281990

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herstellen van kunstwerken

Referentienummer: AWV W-Vl-17/26_X30_0_326_EVDV-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221119 - Brugrenovatiebouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herstellen van kunstwerken
Renovatie van 4 bruggen in West-Vlaanderen
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
O46, O47 en O48 te Roeselare (rijrichting Brugge):
- vernieuwen brugdekvoegen
- plaatsen van oplegtoestellen
- onderhoudswerken onderbouw
- plaatsen nieuw dienstpad in beton
- plaatsen van de benodigde signalisatie
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
Brug tak 1 te Kortrijk (R8):
- vernieuwen brugdekvoegen
- plaatsen van de benodigde signalisatie
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526572

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen *)post 66: plaatsen EN leveren van oplegtoestellen post 103: ENKEL plaatsen van oplegtoestellen (de oplegtoestellen worden geleverd door de aanbestedende overheid) *) - bij een pijler wordt een vast punt voorzien: hier zal dus gewerkt moeten worden met opleggingen die een langsbeweging verhinderen. De rotatie is niet gekend, deze kan misschien wel af te leiden zijn a.d.h.v. de hoogte van de te vervangen opleggingen. Echter het betreft een oude brug waarbij enkel nog de temp. werking in rekening dient gebracht te worden voor wat betreft de horizontale verplaatsing. Indien men de hoogtes respecteert die nu zijn toegepast en gezien het hier een betonnen brug betreft, zal de rotatie van de brug geen invloed hebben op de verdere dimensionering van het oplegtoestel. *) Duiding bij de vijzelkrachten: Het is niet zo dat men zomaar de minimum reactiekracht van de oplegtoestellen mag nemen als vijzelkracht. De brug is immers een doorlopende ligger op 4 steunpunten. Bepaalde variabele belastingsgevallen zullen voor een ontlasting zorgen t.o.v. het eigengewicht. De krachten die zijn doorgegeven zijn ook voorzien van een bijkomende veiligheidsmarge