Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Rectificatie

Het bouwen van 22 appartementen en 14 woningen met ondergrondse parking en private omgevingsaanleg - Oude-Kortrijkstraat (Den Tir) - 8000 Brugge.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Nationaal identificatienummer
0405.096.546_16606
Postadres
Handboogstraat 2 bus 13
Plaats
Brugge
Postcode
8000
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristin Dekeyser
Telefoon
+32 50459084
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bmh.vlaanderen

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343508

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het bouwen van 22 appartementen en 14 woningen met ondergrondse parking en private omgevingsaanleg - Oude-Kortrijkstraat (Den Tir) - 8000 Brugge.

Referentienummer: BMH-03VM1403A-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het bouwen van 22 appartementen en 14 woningen met ondergrondse parking en private omgevingsaanleg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-07-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-520147

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-304742

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-07-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in pdf- en xml-formaat