Rectificatie

Het bouwen van 22 appartementen en 14 woningen met ondergrondse parking en private omgevingsaanleg - Oude-Kortrijkstraat (Den Tir) - 8000 Brugge.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Nationaal identificatienummer
0405.096.546_16606
Postadres
Handboogstraat 2 bus 13
Plaats
Brugge
Postcode
8000
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristin Dekeyser
Telefoon
+32 50459084
E-mail
kristin.dekeyser@bmh.vlaanderen
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bmh.vlaanderen

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343508

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het bouwen van 22 appartementen en 14 woningen met ondergrondse parking en private omgevingsaanleg - Oude-Kortrijkstraat (Den Tir) - 8000 Brugge.

Referentienummer: BMH-03VM1403A-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het bouwen van 22 appartementen en 14 woningen met ondergrondse parking en private omgevingsaanleg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-07-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-520147

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-304742

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-07-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in pdf- en xml-formaat

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!