Vrije Universiteit Brussel
Rectificatie

Bouw van Research gebouw L

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vrije Universiteit Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Pleinlaan 2
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Telefoon
+32 26292294
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vub.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van Research gebouw L

Referentienummer: VUB/2018/DI/61000-13058

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214631 - Installatiewerkzaamheden voor steriele ruimten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515437

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
II.2.4
In plaats van:
Directie Infrastructuur, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel
Te lezen:
Vrije Universiteit Brussel, Campus Jette, Laarbeeklaan 109, 1090 Jette

Overige nadere inlichtingen

-