Rectificatie

Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de sportcluster in de Gentbrugse Meersen te Gent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92425772
E-mail
Tina.Kellner@Farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://https://www.farys.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289700

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de sportcluster in de Gentbrugse Meersen te Gent

Referentienummer: TMVW A-F-9000-BT01-17-002-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45236100 - Verharding voor diverse sportvoorzieningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De stad Gent wenst de sportcluster Gentbrugse Meersen uit te breiden. De projectgrond is gelegen ter hoogte van de Boer Janssensstraat - Hoogoeverstraat te 9050 Gentbrugge en betreft een oppervlakte van 10,7 ha. De werken zullen vermoedelijk in maart 2018 van start gaan en zullen 100 werkdagen duren.
Er werd voor geopteerd de opdracht op te splitsen in 2 percelen:
PERCEEL 1 (categorie C, klasse 7): rioleringen, drainage, wandelpaden, sportterreinen, trimpiste, mountainbike- en BMX-parcours,...
PERCEEL 2 (categorie D, klasse 3): scoorderstoren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534081

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Conformverklaring Technisch Verslag

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!