Gemeentebestuur van Elsene, College van Burgemeester en Schepenen
Aankondiging van een opdracht

RENOVATIEWERKEN AAN HET GEMEENTELIJKE GEBOUW GELEGEN TE GRAYSTRAAT 160 TE 1050 ELSENE

RENOVATIEWERKEN AAN HET GEMEENTELIJKE GEBOUW
GELEGEN TE GRAYSTRAAT 160 TE 1050 ELSENE

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
05-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur van Elsene, College van Burgemeester en Schepenen
Postadres
Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Caroline maldague

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Socialezekerheidsbijdragen.
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.

Hiertoe zal de aanbestedende overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling door de inschrijver jegens de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
- Fiscale verplichtingen.
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Voor een Belgische kandidaat of inschrijver verifieert de aanbestedende overheid zelf de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de FOD Financiën via elektronische middelen (Digiflow).
Voor de inschrijver van een andere Lidstaat van de Europese Unie, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Beroepsfouten.
Kan worden uitgesloten van deelname aan de opdracht, de inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan behoorlijk vastgesteld op elke grond die de gemeente Elsene aannemelijk kan maken.

Vakbekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de aannemer voldoen (of het bewijs leveren dat hij voldoet) aan de vereisten voor de erkenning in klasse 3, categorie D.
Voor een Belgische kandidaat of inschrijver controleert de aanbestedende overheid zelf of de kandidaat of inschrijver voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in klasse 3 categorie D bij de databank van erkende aannemers (FOD Economie) via elektronische middelen (DIGIFLOW).
Voor de kandidaat of inschrijver uit een andere Lidstaat van de Europese Unie: bij de offerte wordt een door de bevoegde autoriteit uitgereikt attest gevoegd waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in klasse 3 categorie D volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D