Stad Herentals
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - vernieuwen van bruggetjes over de Kleine Nete - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht omvat het vernieuwen van 2 houten bruggetjes over de Kleine Nete. 1 ter hoogte van het Spaanshofpark en 1 aan de Vuilvoort.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221113 - Bouwen van voetgangersbrug
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Herentals
Postadres
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anouk Hendrickx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61, §1 & §2,5°.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 60, §1.
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, §2.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 1