Studiebureau Talboom
Aankondiging van een opdracht

Herinrichting kruispunt Lodderstraat-Puursesteenweg-klein Mechelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Studiebureau Talboom
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
A. Meersmansdreef 1
Plaats
Puurs
Postcode
2870
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Administratie Infrastructuur
Telefoon
+32 38891212
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.talboom.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282790

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   De aanbestedende overheid is het gemeentebestuur van Bornem

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282790

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Gemeentebestuur Bornem
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hingenesteenweg 13
Plaats
Bornem
Postcode
2880
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dieter Soors
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.bornem.be
Adres van het kopersprofiel
http://www.bornem.be

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Gemeentebestuur

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting kruispunt Lodderstraat-Puursesteenweg-klein Mechelen

Referentienummer:   Talboom Group-T110020-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft als voorwerp : “Kruispunt Lodderstraat-Puursesteenweg-Klein Mechelen”
De opdracht omvat in hoofdzaak :
- het opbreken van bestaande verhardingen
- het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen
- uitvoeren van een algemeen droog grondverzet
- het plaatsen van geotextiel
- het maken van aansluitingen van straatkolken op de riolering
- het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen
- het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen
- het maken van nieuwe wegverhardingen, bermen en fiets-en voetpaden
- het plaatsen van groen

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Bornem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht heeft als voorwerp : “Kruispunt Lodderstraat-Puursesteenweg-Klein Mechelen”
De opdracht omvat in hoofdzaak :
- het opbreken van bestaande verhardingen
- het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen
- uitvoeren van een algemeen droog grondverzet
- het plaatsen van geotextiel
- het maken van aansluitingen van straatkolken op de riolering
- het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen
- het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen
- het maken van nieuwe wegverhardingen, bermen en fiets-en voetpaden
- het plaatsen van groen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   40

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Dit is een terechtwijzend bericht voor de eerdere publicatie dd. 27/06/2017 met BDA nummer: 2017-522356 van onderhavig dossier. Met dit terechtwijzend bericht wordt het technisch verslag van het milieuhygiënisch onderzoek toegevoegd aan het dossier.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Categorie C
Zie Bestek

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Op basis van de raming wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 1 behoren
Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: C

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie bestek

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 001-522356

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   30-08-2017

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   26-02-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   30-08-2017

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   de burelen van de dienst Openbare Werken van de Gemeente Bornem, Hingenesteenweg 13 te 2880 Bornem

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   De zitting is openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Het terechtwijzend bericht wordt kostenloos ter beschikking gesteld.
De volledige bundel is verkrijgbaar onder volgende voorwaarden:
Voor digitale versie van bestek, opmeetstaat en plannen: € 50,00 (incl. BTW)
Voor papieren versie van bestek, opmeetstaat en plannen: € 100,00 (incl. BTW)
De bescheiden kunnen enkel aangeschaft worden mits voorafgaande storting op bankrekeningnummer van
Studiebureau Talboom nv; IBAN: BE76 3200 6679 6795; BIC: BBRUBEBB met mededeling “AB Kruispunt
Lodderstraat-Puursesteenweg-Klein Mechelen - Digitaal/papier” (schrappen wat niet van toepassing is)

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Burgerlijke rechtbanken
Postadres
-
Plaats
Antwerpen
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-08-2017