Aankondiging van een gegunde opdracht

Oosterweelverbinding - Infrastructuurwerken Linkeroever

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Nationaal identificatienummer
0860.139.085
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gert Osselaer
Telefoon
+32 32030030
E-mail
aanbesteding@bamnv.be
Fax
+32 32010031

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.bamnv.be/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291382

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oosterweelverbinding - Infrastructuurwerken Linkeroever

Referentienummer:   BAM-2016-004--F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond Antwerpen, de R1, volledig rond en zorgt zo voor vlotter en veiliger verkeer op de Antwerpse Ring en minder sluipverkeer op de lokale wegen.
Deze werken zijn opgesplitst in een aantal (deel)projecten, waaronder het project Linkeroever.
Het project Linkeroever, voorwerp van onderhavige opdracht, omvat de volgende onderdelen:
• De infrastructuurwerken van de Oosterweelverbinding op Linkeroever:
• De verkeerstechnische installatie van het project.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   405.000.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45222000 - Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen, Linkeroever

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond Antwerpen, de R1, volledig rond en zorgt zo voor vlotter en veiliger verkeer op de Antwerpse Ring en minder sluipverkeer op de lokale wegen. In de omliggende woonwijken verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de geluidshinder en komt er meer open ruimte en groen. Zo biedt de
Oosterweelverbinding niet enkel een oplossing voor de dagelijkse files, maar zorgt ze er tegelijk voor dat het
aangenamer wonen, werken en vertoeven wordt in Antwerpen en omgeving.
De werken die tot de realisatie van de Oosterweelverbinding zullen leiden, gaan van start in 2017. Deze werken zijn opgesplitst in een aantal (deel)projecten, waaronder het project Linkeroever.
Het project Linkeroever, voorwerp van onderhavige opdracht, omvat de volgende onderdelen:
• De infrastructuurwerken van de Oosterweelverbinding op Linkeroever:
o Het aanpassen van de E17 vanaf ongeveer het ASC Kruibeke richting oosten;
o Het aanpassen van het ASC Zwijndrecht plus aanleg van een parallelweg van dit ASC Zwijndrecht tot ASC Waaslandhaven Oost, met aansluiting naar de Blancefloerlaan;
o Aanpassen van het ASC Linkeroever;
o Aanpassen van het ASC Waaslandhaven;
o Het herinrichten van de Zuidelijke Knoop;
o Het aanpassen van de E34 vanaf het ASC Waaslandhaven richting oosten;
o Het herinrichten van de Noordelijke Knoop;
o De bouw van een ’park-and-ride’ op Linkeroever;
o De (her)aanleg van fietspaden, wandelpaden en lokale wegen;
o De bouw van meerdere ecoverbindingen en de natuurtechnische herinrichting van de omgeving.
• De verkeerstechnische installatie van het project.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   70

Kwaliteitscriterium - Naam:   Werforganisatie  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Contractplanning  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Vlotte bereikbaarheid Charles De Costerlaan & Waaslandhaven  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2016/S 061-102916

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   BAM2016-004

Perceel nr.:   1

Benaming:   Oosterweelverbinding - Infrastructuurwerken Linkeroever

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-10-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Artes Roegiers nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Burchtstraat 89
Plaats
Kruibeke
NUTS-code
BE21
Postcode
9150
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Artes Depret nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
L. Blondeellaan 2
Plaats
Zeebrugge
NUTS-code
BE25
Postcode
8380
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
CIT Blaton nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Jean Jaurèslaan 50
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Stadsbader nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kanaalstraat 1
Plaats
Harelbeke
NUTS-code
BE25
Postcode
8530
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Mobilis bv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Landdrostlaan 49
Plaats
Apeldoorn
NUTS-code
NL
Postcode
7327
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   405.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   386.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

* Artikel 35.4 van (de op onderhavige Opdracht van toepassing zijnde) Richtlijn 2004/18 stipuleert dat bij het plaatsen van een overheidsopdracht een aankondiging betreffende de resultaten van de procedure moet geschieden uiterlijk 48 dagen na de gunning van de opdracht.
Hoewel voor onderhavige Opdracht nog geen contractsluiting heeft plaatsgevonden, wordt daarom de 'aankondiging van een gegunde opdracht' bekendgemaakt.
* De datum van 6 oktober 2017 vermeld in rubriek V.2.1 betreft de datum van gunning en niet van contractsluiting. Deze laatste datum is nog niet bekend op dit moment. Onderhavige aankondiging van de gunning van de opdracht creëert ook geen rechten inzake het afsluiten van de effectieve Aannemingsovereenkomst in hoofde van de begunstigde van de opdracht.
* Het modelformulier is reeds aangepast aan de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering. Om die reden wordt als gunningswijze verwezen naar de medededingingsprocedure met onderhandeling, terwijl het in wezen een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreft.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State - afdeling Bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake verheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk: • Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen ; • Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 32030030
E-mail
aanbesteding@bamnv.be
Fax
-
Internetadres
http://www.bamnv.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-11-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!