Wezembeek-Oppem
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Promotieopdracht werken -PPS-DBf - Bouwteam - Centrumontwikkeling Wezembeek-Oppem (GB/100)

.
De opdracht betreft een promotieopdracht van werken (met aanvullend leveringen en diensten), in de zin van artikel 3, 11°van de wet van 15.6.2006.
.
Hiervoor wordt de onderhandelingsprocedure met bekendmaking gekozen.
Motivering : Op grond van artikel 26, §2, 1°, b) wordt er gebruik gemaakt van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De aanbestedende overheid verkeert namelijk niet in de mogelijkheid om een volledige studie te maken over de uitvoering van de werken en de kosten. Het is noodzakelijk dat de studie en uitvoering voortduren worden bijgestuurd gelet op de complexiteit van de opdracht.
.
De promotieopdracht betreft gebiedsontwikkeling, met name de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem.
.
Voorwerp is het ontwerpen, bouwen en prefinancieren van de gebiedsontwikkeling in het centrum van de gemeente. (PPS type: gebiedsontwikkeling – DBf).
.
In de projectdefinitie goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2016 werden de krachtlijnen van het project vastgelegd. Zij vormen de uitvoering van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Nieuw Administratief Centrum’ (NAC);
Het project wordt hierbij opgedeeld in:
- een publiek bouwprogramma bestaande uit de bouw van het nieuw administratief centrum en de bouw van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter", en het renoveren en het herbestemmen van het bestaande oude gedeelte van het gemeentehuis (opgenomen in de erfgoedinventaris )
- het openbaar domein bestaande uit : het nieuwe dorpsplein ter hoogte van de Louis Marcelisstraat, de publieke parkruimte achter de zone van het NAC, de Europalaan als verbinding tussen het dorpsplein en het park, en de ontsluitingen voor zacht verkeer,
- een privaat programma bestaande uit : de parkwoongelegenheden, de woongelegenheden in de zone van het NAC, de woongelegenheden langs de Jozef De Keyzerstraat en de handelszaken langs de Jozef De Keyzerstraat.
.
Het gemeentebestuur is eigenaar van de gronden en gebouwen
.
De projectdefinitie en het programma , zijn te consulteren via volgende link :
http://cloud.3p.eu/Downloads/1/422/OJ/2016
.
Prijsvaststelling: dit is een gemengde opdracht.
.
Gelet op de integrale/ multidisciplinaire benadering van ontwerp en uitvoering wordt een overeenkomst aangegaan met een ‘bouwteam’. Binnen dit team wordt op voet van gelijkheid gewerkt aan het project.
De gevraagde competenties binnen het bouwteam zijn vermeld in de selectiecriteria en de opdrachtdocumenten (selectieleidraad), en omvatten de drie pijlers van de D B f samenstelling: ontwerper(s) (inclusief technisch raadgevers en studiebureaus), aannemer(s) en financierder(s).
.
Het vast gedeelte van de opdracht omvat minstens:
- het realiseren van een nieuw administratief centrum (gemeentehuis)
- het realiseren van een nieuwe gemeentelijke basisschool (kleuter- en lager onderwijs).
.
Zit niet in de opdracht:
- De organisatie en de financiële kost van tijdelijke huisvesting van de diensten en de school.
.
Met betrekking tot de -later in te dienen- offertes :
Een offerte kan worden ingediend door een combinatie zonder of met rechtspersoonlijkheid bestaande uit een geselecteerde en één of meer niet-geselecteerde personen.
Het gezamenlijk indienen van één enkele offerte door meerdere geselecteerden wordt verboden voor wat betreft de deelnemers met een ‘exclusief’ (“-E-”) aangeduide competentie , teneinde een voldoende mededinging te waarborgen.
.
Het ruimtelijk kader van de ontwikkeling wordt gevormd door het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP 1 – Nieuw administratief centrum’. Een toelichting hierover is beschikbaar als bijlage.
.
Het programma wordt beschreven in de projectdefinitie.
Deze is beschikbaar als bijlage en in digitale versie via vermelde link.
.
Flankerende studies / andere parallel lopende ondersteunende opdrachten :
Een beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van de site is in opmaak.
Het opmeten van de site (globale perimeter) is in uitvoering.
Een extern trajectbegeleider/consultant wordt aangesteld om het bestuur te begeleiden bij de uitwerking en uitvoering van het project.(procedure lopende)
.
Vergoeding voor de kandidaten
Het bestuur heeft 100.000 EUR ter beschikking, evenredig te verdelen onder de geselecteerde kandidaten-inschrijvers, mits deze een regelmatige offerte met degelijk ontwerpvoorstel hebben ingediend.
.

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Wezembeek-Oppem
Postadres
Louis Marcelisstraat 134, 1970 Wezembeek-Oppem, BE
Contactpunt(en)
Gemeentebestuur Wezembeek-Oppem - Dienst Grondgebiedszaken
Ter attentie van
Els Penné

Overige nadere inlichtingen

3de Nota van Inlichtingen (v.20161201-vragen 39 tot 40 tot 27 november 2016)

Een eerste Nota van Inlichtingen werd gepubliceerd op 25 november 2016.
Een tweede Nota van Inlichtingen werd gepubliceerd op 29 november 2016.