Rectificatie

EBSD Huissaneerder (2017)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 110
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 15284511
E-mail
joke.rottiers@ovam.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ovam.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292628

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

EBSD Huissaneerder (2017)

Referentienummer: OVAM-DOS 5950 - RO170901-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112340 - Bodemsanering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het opmaken van bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, gemotiveerde verklaringen en begeleiding van bodemsaneringswerken op gronden in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en op onderwijsinrichtingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536168

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 231-481913

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een nieuw document opgeladen (5950-RO170901-referentielijst) om het invullen van de lijsten te vergemakkelijken.