Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Het realiseren van een betonnen bufferbekken van 5.000 m³ op de terreinen van Utexbel

FARYS|TMVW heeft in opdracht van Utexbel bufferbekkens en randvoorzieningen voor afvalwater en regenwater aangelegd en verzorgt tot december 2021 de exploitatie en onderhoud van deze installaties.
De huidig in gebruik zijnde afvalwaterbekkens van elk 2500m³ kennen een problematiek van geurhinder. De huidige vuilwaterbuffers zijn opgevat als 2 gesloten kunststof ‘zakken’, gelegen op het terrein César Snoecklaan te Ronse. Elk omvatten ze 2500m³ en zijn parallel geschakeld.
Onderhavige opdracht heeft tot doel één van de beide kunststofvuilwaterbuffers (de zuidelijke) te vervangen door een betonbuffer van 5000m³, afgedekt met een kunststofzeil en waarbij de lucht wordt nabehandeld via een actiefkoolfilter.
De opdracht wordt uitgebreid beschreven in het bestek.


Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
22-11-2017
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Opdrachtcodes (CPV)
45247270 - Bouw van waterbekken
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Laura Aubroeck
E-mail
laura.aubroeck@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

De minimumvoorwaarden van financiële en economische aard overeenkomstig de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken zijn voldoende.

Eventuele minimumeisen:

Indien de aannemer over de erkenning beschikt is voldaan aan dit criterium.

Technische en beroepsbekwaamheid

- getuigschrift van erkenning of erkenningsaanvraag
- referenties gestaafd door één of meerdere tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

- klasse: klasse 4 : tot 900.000 EUR, categorie: D, D1
- referenties aangaande opdrachten die betrekking hebben op de bouw van een cilindrische betonnen vergaarbak met een minimale inhoud van 4.000 m³ (zie bestek voor details).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!