Rectificatie

Renovatie Spletterenbrug (straal- en schilderwerken) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Lokeren
Nationaal identificatienummer
BE207463402
Postadres
Groentemarkt 1
Plaats
Lokeren
Postcode
9160
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Centrale Aankoopdienst
Telefoon
+32 93423017
E-mail
cad@lokeren.be
Fax
+32 93423019

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lokeren.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie Spletterenbrug (straal- en schilderwerken) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: OVERIG 2014/1/89-2 (deel 2017)

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45442100 - Schilderwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533385

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Verduidelijking en rechtzetting bij het bijzonder bestek
In plaats van:
In het bijzonder bestek is onder post 3 'Straal- en schilderwerken brug' voorzien dat de oppervlakte moet voorbereid worden tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 of P Sa 2 1/2. Dit werd verkeerdelijk zo vermeld. In post 4 van de samenvattende meetstaat is er een wijziging.
Te lezen:
De ondergrond moet volledig SA 2.5 gestraald worden, d.w.z. dat alle verf moet verwijderd worden. De aandacht van de inschrijvers wordt er ook op gevestigd dat de samenvattende meetstaat wijzigt voor post 4 'Herstellingswerken aan de brug'. Het type van deze post werd uitgedrukt in GP (globale prijs). Het type van deze post moet gewijzigd worden naar VH (vermoedelijke hoeveelheid) en de eenheid wordt uitgedrukt in kg. De hoeveelheid die voorzien wordt voor deze post is 10.000 kg. Een nieuwe meetstaat wordt toegevoegd aan het aanbestedingsbundel van de publicatie van deze opdracht. Bijkomend wordt gemeld aan de inschrijvers dat de steiger +/- 1,5 m onder de brug mag komen te hangen. De aandacht van de inschrijvers wordt er bovendien op gevestigd dat het hier om loodhoudende verf op de brug gaat.

Overige nadere inlichtingen

-