Stad Menen
Aankondiging van een opdracht

Structureel onderhoud wegen : wegmarkeringen 2017 herhalingsopdracht

Structureel onderhoud wegen : wegmarkeringen 2017 herhalingsopdracht

Publicatiedatum
28-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Menen
Postadres
Grote Markt 1, 8930 Menen, BE
Contactpunt(en)
De heer Rupert Dewanckel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast.

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek