Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Wegen- en rioleringswerken Nicolas Mengélaan & Knokkestraat (deels)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
11-12-2017
Publicatiedatum
11-12-2017
Deadline
15-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
65000000 - Openbare voorzieningen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AGSO Knokke-Heist
Postadres
't Walletje 104/101
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Johan Cabooter
E-mail
Johan.cabooter@agsoknokke-heist.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

Bewijs van een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen
die aan derden overkomen

Technische en beroepsbekwaamheid

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

Eventuele minimumeisen:

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4