Aankondiging van een opdracht

Leveren en aanbrengen markeringen in het district Jabbeke(autosnelwegen)

Leveren en aanbrengen markeringen in het district Jabbeke(autosnelwegen)
Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van werken in de zin van art. 3, 2° van de wet van 15 juni 2006.
Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de hoofdwegen (A10, A17 en A18) in het autosnelwegendistrict Jabbeke
o A10 vak grens met Oost-Vlaanderen – Oostende
o A17 vak Lichtervelde – Brugge
o A18 vak Franse grens – Jabbeke
o N31 vak E40 (Oostkamp) – Chartreuseweg (Brugge)
m.i.v. de aansluitingscomplexen
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- De verschillende wegmarkeringen in de lopende sectie van het betrokken weggedeelte.
- Het voorafgaandelijk grondig reinigen met mechanische borstelwagen of manueel van de te schilderen oppervlakten met inbegrip van het onmiddellijk verwijderen van alle afval.
- Het verwijderen zonder beschadigen van de verharding van sommige doorlopende en niet-doorlopende overlangse markeringen, pijlen en arceringen, STOP, bushalten, dwarsmarkeringen, zebrapaden, enz... De markeringen mogen enkel verwijderd worden door waterstralen onder hoge druk.
- Het werk dat het aanbrengen der markeringen voorafgaat.
- Het traceren van nieuwe wegen en/of wijzigingen aan markeringen van bestaande wegen.
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- Maatregelen om nog niet berijdbare markeringen te beschermen o.a. tegen overrijdend verkeer.
- Alle werfsignalisatie ter aanduiding van de bouwplaats en ter beveiliging en geleiding van het wegverkeer.
- De verschillende wegmarkeringen op de toegangscomplexen: in- en uitvoegstroken, op- en afritten, en hun bijhorigheden tot en met de dwarsmarkeringen, die de voorrangssituatie mee aangeven op het einde van de afritten (rij haaientanden en eventuele stopstreep).
- Het aanbrengen van doorlopende en niet-doorlopende overlangse wegmarkeringen met verschillende breedte;
- Het aanbrengen van 0,50m dwarsmarkeringen in doorlopende of niet-doorlopende strepen;
- Het markeren van arceringen, met verschillende breedten, pijlen van verschillende afmetingen, tekens in de rijstroken;
- Alle markeringen die samenhangen met de rand van de betrokken weg, zoals rijen haaientanden, eventuele stopstreep (met eventueel de bijhorende tekst “STOP”);
- Het schilderen van lineaire elementen met witte wegmarkeringsproduct.
en met nadruk op en inbegrip van volgende zaken:
? Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
? Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie (als last van de aanneming) waar noodzakelijk.
? Het leveren van de nodige werfsignalisatie voor het uitvoeren van de werken. Voor wat betreft de werken op autosnelwegen is dit steeds werfsignalisatie 6de categorie
? Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek vormt een last van de aanneming en wordt derhalve niet afzonderlijk vergoed.
? Alle materialen gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen.
? Het onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode. Deze werken zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs voor het aanbrengen van de markering. De aannemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.
? De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid (zie I., art. 35 KB 14 januari 2013 (Uitvoering)).
De totale lengte en detaillering van de te behandelen wegvakken, is ter inlichting weergegeven in de inventaris die als punt C bijlage gevoegd is bij dit bestek.

Publicatiedatum
25-08-2014
Deadline
01-10-2014 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ing. Bert Brugghe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3 : Ondercategorie: C3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!