Rectificatie

ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien Stabilisatie kaaimuur Loodswezen en Orteliuskaai en renovatie Margueriedok en ponton Boldernummer 285 t.e.m. 303

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Segher
Telefoon
-
E-mail
Koen.Segher@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/AZZ180052

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien Stabilisatie kaaimuur Loodswezen en Orteliuskaai en renovatie Margueriedok en ponton Boldernummer 285 t.e.m. 303

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0052-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45243600 - Bouwen van kademuren

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het stabiliseren van de historische kaaimuur ter hoogte van het gebouw van het Loodswezen en het Margueriedok, onderdeel van de Scheldekaaien te Antwerpen. De kaaimuur wordt gestabiliseerd door middel van het voorzien van een ontlasting, diepwand achter de bestaande kaaimuur, ankers en bodembescherming.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526532

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-402534

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De volgende documenten werden toegevoegd : - 20181001 - p11112 TWB 1. pdf - AZZ-18-0052 Samenvattende Opmeting TWB1.xls De meetstaten van VD1 en VWD3 werden aangepast.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!