GAN - Technische Dienst
Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE BOUW VAN EEN GEWESTELIJK RECYPARK, GROENE RUIMTE, SKATEPARK EN DE LEVERING EN PLAATSING VAN ZONNEPANELEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27780811
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376202

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE BOUW VAN EEN GEWESTELIJK RECYPARK, GROENE RUIMTE, SKATEPARK EN DE LEVERING EN PLAATSING VAN ZONNEPANELEN

Referentienummer: ST (ARP)-18/1602-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45213270 - Bouwwerkzaamheden recyclingcentrum

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze overheidsopdracht voor werken heeft als voorwerp de bouw van een Multifunctioneel Gewestelijk Recypark. De site van deze opdracht is gelegen langs het kanaal aan de Fernand Demetskaai nr 22 te 1070 Anderlecht. Het project Anderlecht Recypark geniet een subsidie van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.De opdracht zal een looptijd hebben die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. De opdracht omvat 2 percelen die afzonderlijk gegund kunnen worden: - • Perceel 1: Bouw van een multifunctioneel recypark, een groene ruimte en een skatepark • Perceel 2: Levering en installatie van fotovoltaïsche panelen Bovendien wil de aanbestedende overheidIn het kader van deze opdracht de sociale cohesie en duurzame ontwikkeling versterken door zich in te zetten voor opleiding, inschakeling en/of socio-professionele integratie.Dit project is laureaat Be.Exemplary 2018 dankzij de overkapping van de loskade door een hal in gelijmd-gelamelleerd hout afkomstig van de hergebruikmarkt en omdat het inzet op stedelijke integratie via de aanleg van een groene ruimte (skatepark+groene ruimte) aan het Recypark

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517418

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-247364

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Informatie werd toegevoegd over de skatepark in de nieuwe document "Note Complementaire".