Rectificatie

Infrastructuurwerken aanleg fietspad N134 Lille-Kasterlee.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Lille
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rechtestraat 44
Plaats
Lille
Postcode
2275
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Johan Bockx
Telefoon
-
E-mail
johan.bockx@lille.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.lille.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293550

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Infrastructuurwerken aanleg fietspad N134 Lille-Kasterlee.

Referentienummer: IOK-470039-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het aanleggen van fietspaden langs de N134 van kmpt.0 tot kmpt.6 met bijhorende opbraak- en herstelwerken en herinrichting van kruispunten en spoorwegovergang.
Rioleringswerken in het kader van de optimalisatie van de toevoer vanuit Poederlee/Lille door het aanleggen van een nieuwe persleiding met grotere diameter richting RWZI en de aansluiting van Heerle door middel van een 2DWA-pompstation.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538077

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 246-513975

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanpassingen en aanvullingen aan zowel bestek als samenvattende opmetingsstaat.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!