VZW Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder
Rectificatie

ONTWERP EN BOUW VAN EEN SPORTCOMPLEX IN HEUSDEN-ZOLDER (DESIGN, BUILD AND MAINTENANCE)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder
Nationaal identificatienummer
0248.142.826_16792
Postadres
Terlaemen 30
Plaats
Heusden-Zolder
Postcode
3550
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Diederik Van Briel
Telefoon
+32 2094649
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.sport.vlaanderen

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314913

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONTWERP EN BOUW VAN EEN SPORTCOMPLEX IN HEUSDEN-ZOLDER (DESIGN, BUILD AND MAINTENANCE)

Referentienummer: Sport Vlaanderen-selectieleidraad-VZW Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

oproep tot kandidatuurstelling voor volgende opdracht : het integrale ontwerp, de bouw en het onderhoud van een sportcomplex op de voormalige terreinen van het circuit ‘Zolder’ te Heusden-Zolder, Terlaemen 30, België.
De VZW Sportcomplex Vlaanderen / Heusden – Zolder, opgericht op 9 januari 2018, is Aanbesteder en opdrachtgever voor deze opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520376

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 136-310110

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

de volgende documenten maken deel uit van de publicatie : - selectieleidraad; - opmetingsplan; - UEA (uniform Europees aanbestedingsdocument).