Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

RC1900191 WPC HULDENBERG: DE BOUW EN EMU VAN 7 PREFAB PUTPAVILJOENEN EN 1 MS-CABINE

De bouw en elektromechanische uitrusting van 7 prefab putpaviljoenen en een MS-cabine.
- 3 putpaviljoenen worden uitgerust op het terrein van het nieuwe WPC Huldenberg
(momenteel in opbouw). De putpaviljoenen dienen onmiddellijk uitgerust worden na het
gunnen van de opdracht.
- 3 putpaviljoenen en de MS-cabine van de winning Veeweyde kunnen pas uitgerust worden als
het nieuwe WPC Huldenberg en de 3 putpaviljoenen op het terrein van Huldenberg in dienst
zijn genomen.
- De put voor WPC Menebeek zal onmiddellijk uitgerust worden na boren van de put en het
verkrijgen van de vergunning, vermoedelijk begin 2021.
Indien gewenst is een plaatsbezoek mogelijk na afspraak met dhr. Hans De Bont (0496 574787)


Datum van verzending van deze aankondiging
24-06-2020
Publicatiedatum
24-06-2020
Deadline
14-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45252126 - Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hans De Bont
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A