Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatie

A0063047-A0082056 - Turnhout en Westerlo, levering en plaatsing van twee gelijkgrondse weegbruggen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Laure De Cock
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376433

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A0063047-A0082056 - Turnhout en Westerlo, levering en plaatsing van twee gelijkgrondse weegbruggen

Referentienummer: AQFINFRA-A0063047-A0082056-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

A0063047-A0082056 - Turnhout en Westerlo, levering en plaatsing van twee gelijkgrondse weegbruggenRioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) waar vrachten slib of septisch materiaal toekomen worden beschouwd als afvalverwerkende bedrijven. In het kader van de controle van slibtransporten gaan we op RWZI Turnhout en RWZI Westerlo, waar slib ontvangen en afgevoerd wordt, twee weegbruggen installeren.Onderhavige opdracht omvat de levering, plaatsing, montage en in dienst name van twee gelijkgrondse weegbruggen, één te RWZI Turnhout en één te RWZI Westerlo, inclusief de nodige bouwkundige en elektrische werken gerelateerd aan de installatie van de weegbruggen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517608

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : Vragen en antwoorden naar aanleiding van verplicht plaatsbezoek.