De Vlaamse Waterweg nv
Aankondiging van een opdracht

Bouw 2 bruggen over de Afleidingsdijle thv Keerdok Mechelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sander Belmans
Telefoon
+32 32246721
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32246725

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380182

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380182

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARC-20-0005-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw 2 bruggen over de Afleidingsdijle thv Keerdok Mechelen

Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARC-20-0005-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De Keerdok- en Eandissite in Mechelen wordt momenteel omgevormd tot een nieuwe woonwijk. De stad Mechelen is hierin de richtinggevende partij.
Deze ontwikkeling omvat onder andere volgende ingrepen:
- omvormen Oude Dok tot hotel (afgerond);
- bouw parkeergebouw op de Eandistip, op linkeroever van de Afleidingsdijle (voorzien vanaf eind 2020);
- bouw van ondergrondse parking en woongelegenheiden op het Rode Kruisplein (voorzien vanaf 2023;
- heraanleg van het volledige openbaar domein door de verschillende betrokken projectontwikkelaars (doorlopend vanaf 2021);
- aanleg park ter hoogte van de bestaande betoncentrale (voorzien na afronding van de andere deelprojecten.
-
Om de goede ontsluiting van de zone te voorzien is voorzien in de bouw van 2 bruggen over de Afleidingsdijle (voorwerp van onderhavige opdracht):
een betonnen wegbrug met een stalen draagstructuur voor de ontsluiting van het hotel en de geplande ondergrondse parking op het Rode Kruisplein, richting het kruispunt van de N16 en de Elektriciteitsstraat;
- een stalen fiets- en voetgangersbrug voor de ontsluiting van het geplande parkeergebouw op de Eandistip in de richting van de binnenstad.
Gezien de complexe situatie waarbij de wegbrug deel uitmaakt van de waterkering en de getijdenwerking op de Afleidingsdijle waarbij te allen tijde de hoogwaterbeveiliging moet gegarandeerd blijven, is De Vlaamse Waterweg aanbestedende overheid voor de bouw van de bruggen. De bijzondere aandacht van de inschrijvers wordt er evenwel op gevestigd dat de stad Mechelen instaat voor de integrale betaling van deze opdracht.
Gezien de interferentie tussen de 2 bruggen (waarbij de stalen fiets- en voetgangersbrug mogelijk moet aangevoerd worden over de waterweg en de wegbrug hiervoor in de weg kan liggen en gezien de interferentie met de andere werven in de omgeving is gekozen om de 2 bruggen in 1 overheidsopdracht te steken.
De bouw van de 2 bruggen omvat de volgende zaken:
- opbreken en bouwrijp maken van het terrein: opbreken verharding, verwijderen beplanting,…;
- treffen van de nodige veiligheidsmaatregen en signalisatie voor de verkeersafwikkeling, inclusief de aanleg van een tijdelijk fietspad;
- heien van de damplanken in de dijle voor het construeren van de middenpijler van de Fiets- en voetgangersbrug;
- boren van de palen als fundering van de bruggen;
- sloop van de bestaande waterkering van de Afleidingsdijle;
- permanent verzekeren van de hoogwaterkering door tijdelijk een vervangende waterkering te plaatsen;
- bouwen en monteren van de stalen draagstuctuur voor de wegbrug;
- monteren van een bekisting boven de Afleidingsdijle storten beton voor bouw van de wegbrug;
- plaatsen van de stalen fiets- en voetgangersbrug;
- plaatsen van de afwatering van de bruggen;
- herstellen van de oevers en de dijken;
- coordinatie van de werken met andere betrokkenen: bouw parkeergebouw, werken nutsleidingen, hotel Van der Valk, Betoncentrale Interbeton, gebruikers keerdoktip, bedrijfsterrein eandis;
De opdracht wordt onderverdeeld in volgende gedeelten in de zin van artikel 57 van de wet:
Deelcontract 1: Algemene en werfoverkoepelende zaken (vast gedeelte)
Deelcontract 2: Bouw van de Fiets en voetgangersbrug (vast gedeelte)
Deelcontract 3: Bouw van de Wegbrug (vast gedeelte)
De deelcontracten zullen samen starten en elkaar volledig overlappen.
Voor de gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de Technische bepalingen in onderhavig bijzonder bestek.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112500 - Grondverzet
45236000 - Aanbrengen van verharding
45243510 - Aanleg van dijken en kades
45262300 - Betonwerk
45221113 - Bouwen van voetgangersbrug
45221111 - Bouwen van verkeersbrug

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Bouw 2 bruggen over de Afleidingsdijle thv Keerdok Mechelen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   450

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

ART. 70 ERKENNING
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B en E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   04-09-2020

Plaatselijke tijd:   09:45

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   04-09-2020

Plaatselijke tijd:   09:45

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren
(https://eten.publicprocurement.be).
De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.
De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:
De Vlaamse Waterweg nv
afdeling Regio Centraal
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
2018 Antwerpen
Tel: 03/224 67 11
Fax: 03/224 67 05
Mail: [email protected]
Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:
Sander Belmans ([email protected])

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020