DPSA vzw
Rectificatie

Dringende stabiliteitswerken en herstellen betonrot

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DPSA vzw
Nationaal identificatienummer
0435.618.783_527056
Postadres
Diksmuidekaai 6
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Piet Dejonckere
Telefoon
+32 56361211
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.guldensporencollege.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308621

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dringende stabiliteitswerken en herstellen betonrot

Referentienummer: DVA-01.48.01.16-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dringende stabiliteitswerken en herstellen betonrot

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515306

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er zijn enkele aanpassingen gebeurd in het V&G plan. Er is een aangepaste versie bijgevoegd zie "V&G plan aangepast"