GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Rectificatie

Zwijndrecht basisschool "Het Laar" - Nieuwbouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281627

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zwijndrecht basisschool "Het Laar" - Nieuwbouw

Referentienummer: GO!-36902/01113002/2017/3086-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Zwijndrecht basisschool "Het Laar" - Nieuwbouw uitbreiding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525125

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
04-09-2017
Te lezen:
12-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
04-09-2017
Te lezen:
12-09-2017

Overige nadere inlichtingen

Ingevolge een Erratum werd de indieningsdatum uitgesteld naar 12/09/2017 om 11h00 Er werden enkele documenten aan de 3P Cloud toegevoegd als toelichting bij het bestek. Deze documenten zijn samen met de opdrachtdocumenten gratis te downloaden via volgende link ; https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3086/95/2017 De toegevoegde documenten zijn als volgt genaamd; HEZ16_lastenboek H01 voorafgaande werken en sloopwerken_20170830_art01.01.01.pdf HEZ16_lastenboek H01 voorafgaande werken en sloopwerken_20170830_art01.01.06.pdf HEZ16_lastenboek H01 voorafgaande werken en sloopwerken_20170830_art01.01.pdf