Rectificatie

Stabroek - provinciaal instituut voor technisch onderwijs - bouwen van een paarden- en schapenstal en paardenrijpiste

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
caroline.govaerts@provincieantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.provant.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289493

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stabroek - provinciaal instituut voor technisch onderwijs - bouwen van een paarden- en schapenstal en paardenrijpiste

Referentienummer: Prov Ant DIN-BenV-OPDR-2016-0072-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een projectteam voor de realisatie van een
paarden- en schapenstal voor het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs te Stabroek.
De opdracht omvat :
· De ontwerpstudie, binnen de randvoorwaarden zoals verder in dit bestek vastgelegd, met inbegrip
van :
- de volledige coördinatie van de studieopdracht, van de uitvoering van de werken en van het
technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
- de opdracht voor de stabiliteitsstudie;
- de opdracht voor de studie van de technische installaties;
· de uitvoering van de totaliteit van de bouwwerken volgens de binnen dit bestek vermelde vrijheden,
met inbegrip van het technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
· de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532413

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
04-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
04-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Overige nadere inlichtingen

-