Rectificatie

Stabroek - provinciaal instituut voor technisch onderwijs - bouwen van een paarden- en schapenstal en paardenrijpiste

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
caroline.govaerts@provincieantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.provant.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289493

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stabroek - provinciaal instituut voor technisch onderwijs - bouwen van een paarden- en schapenstal en paardenrijpiste

Referentienummer: Prov Ant DIN-BenV-OPDR-2016-0072-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een projectteam voor de realisatie van een
paarden- en schapenstal voor het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs te Stabroek.
De opdracht omvat :
· De ontwerpstudie, binnen de randvoorwaarden zoals verder in dit bestek vastgelegd, met inbegrip
van :
- de volledige coördinatie van de studieopdracht, van de uitvoering van de werken en van het
technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
- de opdracht voor de stabiliteitsstudie;
- de opdracht voor de studie van de technische installaties;
· de uitvoering van de totaliteit van de bouwwerken volgens de binnen dit bestek vermelde vrijheden,
met inbegrip van het technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
· de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532413

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
04-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
04-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!