vzw Impuls, Vrije basisschool Sint-Salvator
Rectificatie

Nieuwbouw en aanpassingswerken sanitaire blokken Ruwbouw & Voltooiing

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Impuls, Vrije basisschool Sint-Salvator
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Salvatorstraat 14 a
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Tamara Sinia
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://sintsalvator-basisschool.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282347

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nieuwbouw en aanpassingswerken sanitaire blokken Ruwbouw & Voltooiing

Referentienummer: DVA-01.32.27.15-H-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Nieuwbouw en aanpassingswerken sanitaire blokken
Ruwbouw & Voltooiing

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526201

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
240

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
De inschrijving moet geldig blijven tot
Te lezen:
23-05-2018

Overige nadere inlichtingen

De gestandsdoeningstermijn is 240 dagen (ipv maanden) namelijk tot 23/05/2018