Rectificatie

Gent Sint-Amandsberg Hippodroomlaan res. Reigersbek en Zilverschoon - renovatie daken, gevels en balkons

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Volkshaard cvba - so
Nationaal identificatienummer
VH
Postadres
Ravensteinstraat 12
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Hans Heyse
Telefoon
+32 92235045
E-mail
info@volk.woonnet.Be
Fax
+32 92330623

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.volkshaard.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gent Sint-Amandsberg Hippodroomlaan res. Reigersbek en Zilverschoon - renovatie daken, gevels en balkons

Referentienummer: 2017054

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533012

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
07-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 14:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 december 2017, 14.00. Reden van wijziging uiterste datum indiening offertes: er zijn extra documenten, meer bepaald het tweede en derde deel van het bijzonder bestek, toegevoegd aan de opdrachtdocumenten. Deze worden ter beschikking gesteld op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/245/ON/2017