VVM De Lijn Technics
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Renovatie en veredeling van tramspoorinstallaties

Oplas- en slijpwerken aan tramsporen en wissels

Datum van verzending van deze aankondiging
22-06-2020
Publicatiedatum
22-06-2020
Deadline
18-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VVM De Lijn Technics
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A