Aankondiging van een opdracht

Ontwerpen en bouwen van één hydrografisch peilvaartuig voor de Noordzee en het Scheldegebied

Ontwerpen en bouwen van één
hydrografisch peilvaartuig voor
de Noordzee en het Scheldegebied

Publicatiedatum
26-08-2016
Deadline
12-10-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
34513550 - Onderzoeksvaartuigen
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DAB Vloot
Postadres
Sir Winston Churchillkaai 2, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Leeuwerck Piet
Ter attentie van
Leeuwerck Piet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61, §1 & §2, 5° en 6° KB Plaatsing.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest en het attest niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, §1 KB Plaatsing.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
- de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister;
- de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden en uittreksel strafregister).
Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
- de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 63, §2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen;
Non-discriminatie:
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk V bis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Art. 63. De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.
Art. 61, §4. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht door het voorleggen van:
1. Een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in de bijlage;
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico ‘s;
3. Het voorleggen van de jaarrekeningen van de laatste 3 afgesloten boekjaren. Voor Belgische inschrijvers worden de jaarrekeningen opgevraagd door de aanbestedende overheid conform art. 60, §1 KB Plaatsing.

Vakbekwaamheid

Ter verduidelijking van de technische specificaties worden verplichte oriëntatiebezoeken georganiseerd – in functie van de technische en operationele eigenschappen – aan een huidig in gebruik zijnde hydrografisch peilvaartuig. De inschrijver krijgt van de leidend ambtenaar na het oriëntatiebezoek een attest van dit bezoek. Bezoeken worden georganiseerd tot en met 7 oktober 2016. De precieze datum wordt afgesproken met de leidend ambtenaar.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua technische bekwaamheid door het voorleggen van:
1. Het bewijs dat de inschrijver voldoet aan kwaliteitsnormen ISO 9001 of gelijkwaardig overeenkomstig art. 77 KB Plaatsing;
2. De lijst van nieuw gebouwde vergelijkbare vaartuigen tijdens de laatste vijf jaar wordt gestaafd door een overzicht waarin volgende punten opgenomen zijn:
- klant/opdrachtgever
- exploitant
- uitvoeringstermijn
- eventueel verlenging uitvoeringstermijn
- bedrag vaartuig
- plaats van uitvoering.
Onder vergelijkbare vaartuigen wordt verstaan: hydrografische peilvaartuigen met geringe diepgang bedoeld voor peilingen, met vergelijkbare eigenschappen zoals beschreven in hoofdstuk 4, met een lengte van 10 meter tot 25 meter. Er dient minimaal één referentie voorgelegd te worden, zo niet voldoet de offerte niet voor wat betreft het aantonen van de technische bekwaamheid. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om informatie in te winnen bij de klant/opdrachtgever/exploitant. Opgelet: wanneer de inschrijver referenties voorlegt van andere entiteiten met een aparte rechtspersoonlijkheid, dient de verbintenis aangetoond te worden (art. 74 KB Plaatsing);
3. De beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming. De inschrijver dient minimaal te beschikken over een overdekte productieruimte voor de bouw van het casco en een gesloten ruimte die voldoende ingericht is om een verfsysteem aan te brengen. Opgelet: wanneer de inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten met een aparte rechtspersoonlijkheid, dient de verbintenis aangetoond te worden (art. 74 KB Plaatsing);
4. De beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. De inschrijver dient minimaal op te geven welke dienst / personen belast zijn met de kwaliteitscontrole en haar procedure m.b.t. kwaliteitscontrole voor te leggen;
5. De opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om controle uit te voeren op de plaats(en) van productie teneinde de technische bekwaamheid te verifiëren. Deze controle heeft betrekking op de productiecapaciteit en kwalitatieve uitvoering van de opdrachtnemer, alsook de acties met betrekking tot milieuvriendelijke productiemethodes. Tijdens deze controle dienen de “Shipyard Standards” voorgelegd te worden, alsook het kwaliteitssysteem met voorbeelden van preventieve en correctieve maatregelen gepresenteerd te worden. Indien de aanbestedende overheid tijdens deze controle ernstige beroepsmatige tekortkomingen waarneemt, kan deze beslissen dat de werf niet voldoet voor wat betreft de technische bekwaamheid.