Gemeente Grimbergen
Rectificatie

AANLEG DWA BENEDESTRAAT - T.H.V. HET SPORTCENTRUM TE 1851 GRIMBERGEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Prinsenstraat 3
Plaats
Grimbergen
Postcode
1850
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Annemie De Moortel
Telefoon
+32 22601316
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22701266

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.grimbergen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AANLEG DWA BENEDESTRAAT - T.H.V. HET SPORTCENTRUM TE 1851 GRIMBERGEN

Referentienummer: 2017/603

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536979

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een aanvullend document werd geplaatst op de volgende link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/673/6I/2017. Indien inschrijving reeds werd verstuurd, graag herbevestiging.