Rectificatie

vernieuwen verschillende voetpaden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Pittem
Nationaal identificatienummer
BE 0207.432.916
Postadres
Markt 1
Plaats
Pittem
Postcode
8740
NUTS-code
BE257 - Arr. Tielt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nancy Boldens
Telefoon
+32 51460357
E-mail
technischedienst@pittem.be
Fax
+32 51460370

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.pittem.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

vernieuwen verschillende voetpaden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: OO-1122

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535062

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een aangepast bestek is te vinden op volgende link : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/661/4E/2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!