Rectificatie

vernieuwen verschillende voetpaden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Pittem
Nationaal identificatienummer
BE 0207.432.916
Postadres
Markt 1
Plaats
Pittem
Postcode
8740
NUTS-code
BE257 - Arr. Tielt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nancy Boldens
Telefoon
+32 51460357
E-mail
technischedienst@pittem.be
Fax
+32 51460370

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.pittem.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

vernieuwen verschillende voetpaden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: OO-1122

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535062

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een aangepast bestek is te vinden op volgende link : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/661/4E/2017