Universitair Ziekenhuis Gent
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Asbestsanering UZ1

Oproep tot kandidaatstelling voor het verwijderen van asbest in de kokers, zolders en kelders van de gebouwen K1, K2, B1, B2 en P1 van het UZ Gent, alsmede in de leidingentunnels onder het terrein.
De opdracht omvat :
- De verwijdering van allerlei asbesthoudende toepassingen op stalen liggers en asbesthoudende leidingisolaties in de kelders en kokers van de gebouwen K1, K2, B1, B2 en P1 van het UZ Gent, alsmede van leidingisolatie op de stoomleidingen in de tunnels onder de terreinen.
- Het opnieuw plaatsen van leidingisolaties
- Het opnieuw aanbrengen van Rf toepassingen (herbespuitingen, ed.) en in orde brengen van brandcompartimenteringen.
- Het opnieuw plaatsen van een aantal wanden, Rf-deuren, valse plafond, verlichtingsarmaturen en branddetectoren
De werken moeten uitgevoerd worden met de volgende aandachtspunten :
• De werken gebeuren in een ziekenhuis in volle werking.
• De werken worden uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de specifieke voorschriften van het UZ Gent.
• Tijdens de werken mogen geen overschrijdingen optreden van de door het UZ Gent opgelegde concentraties van vezels. De luchtkwaliteit zal permanent gemonitord worden.
• De werken worden uitgevoerd in een strikte fasering en planning ten einde de doorgang doorheen de keldergangen van het complex zo weinig mogelijk te hinderen
Het UZ Gent behoudt zich het recht voor de opdracht niet te laten doorgaan en een andere uit te schrijven, indien er geen geschikte kandidaat geselecteerd kan worden. De kandidaten worden erop gewezen dat zij door toepassing hiervan geen schadeloosstelling, dit onder gelijk welke vorm, kunnen eisen.
Het UZ Gent wenst voor deze opdracht een aantal mogelijke aannemers te selecteren.
De geselecteerde kandidaten zullen een lastenboek ontvangen met het oog op het indienen van een offerte
Bij het opstellen van de voorwaarden van deze kandidatuurstelling tot het uitvoeren van de opdracht heeft het UZ Gent de gegevens meegedeeld waarover zij beschikt op het ogenblik van de bekendmaking van deze opdracht.
De geselecteerden zullen (in de tweede fase) sowieso een plaatsbezoek dienen uit te voeren vooraleer een offerte te kunnen indienen.

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45262660 - Verwijderen van asbest
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Miguel Berteloot

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.
* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 1 maand oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).
* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:
- niet in staat van faillissement verkeert;
- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;
- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

Economische en financiële draagkracht

Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.
Minimumeis: de minimale jaaromzet van de kandidaat-onderneming dient EUR 2.000.000 te bedragen

Vakbekwaamheid

* De inschrijver is erkend als aannemer voor asbest verwijdering, erkend door FOD WASO en volgens KB van 28 maart 2007.
* Een lijst van de voornaamste dienstverlening waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze verleend werden.
Minimumeisen: minimum1 referentie van een gelijkaardige opdracht die
- dient gestaafd te worden door een attest van goede uitvoering dat werd bevestigd door het desbetreffende ziekenhuis of instituut met vermelding van bedrag, voorwerp/omvang, data en de instanties waarvoor ze uitgevoerd werd. De waarde van de opdracht moet groter zijn dan 1.000.000 EUR .
- De kandidaat beschrijft in max. 1A4 (recto verso) het plan-van aanpak van een gelijkaardige recente opdracht uit de opgegeven referenties. De volgende items moeten minimaal belicht worden: grootte, timing, inzet, materiaal en personeel
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en de implementatie.
Minimumeis: de kandidaat dient te beschikken over een eigen kwaliteitscontrole (beschrijving toe te voegen)
* Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader (+ beknopt organigram) weergeeft tijdens de laatste 3 jaren.
Minimumeis: Minimale personeelsbezetting van de onderneming: 20 (beknopt organigram toe te voegen)
* Indien referenties van onderaannemers of van een Tijdelijke Vereniging opgegeven worden, dienen deze ook voor de effectieve opdracht ingezet te worden.
Voor elke referentie geeft de inschrijver
- projectdefinitie en omschrijving van de implementatie
- Start- en einddatum
- Contactgegevens van de klant
De inschrijver verklaart dat de opgenoemde referenties bereid zijn een delegatie van UZ Gent te ontvangen om de implementatie te bespreken of telefonisch te woord te staan.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: Klasse 7