Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Aankondiging van een opdracht

Aanvaarbumper

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Nationaal identificatienummer
0860.139.085_23753
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Philip-Carl De Cordier
Telefoon
+32 32030030
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.bamnv.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329116

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329116

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanvaarbumper

Referentienummer:   BAM-2018-016_01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De Opdracht betreft het uitvoeren van een aanvaarbescherming ter hoogte van het Amerikadok in Antwerpen, bestaande uit onder andere volgende Werken:
• Het versterken van een bestaande kaaimuur (lengte ongeveer 60 meter) en aanbrengen van een nieuwe kaaimuur (lengte ongeveer 45 meter).
• Uitvoeren van bagger- en aanvulwerkzaamheden.
• Het aanbrengen van een aanvaarbumper van bijna 500 meter lang onder water onder het niveau van de kanaalbodem.
Voor een uitgebreidere omschrijving van het voorwerp van de opdracht, zie verder onder II.2.4..

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45241000 - Havenbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen, Amerikadok.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Opdracht betreft het uitvoeren van een aanvaarbescherming ter hoogte van het Amerikadok in Antwerpen, bestaande uit onder meer onderstaande Werken:
• Het versterken van een bestaande kaaimuur (lengte ongeveer 60 meter) en aanbrengen van een nieuwe kaaimuur (lengte ongeveer 45 meter):
o Aanbrengen van twee rijen stalen damplanken;
o Uitgravingen in den droge en in den natte;
o Aanbrengen van een wapening bestaande uit stalen spoorstaven en verticale damplanken;
o Ter plaatse storten van (colloïdaal) beton;
o Het inhangen van lange spoorstaven als wapening;
o Storten van een dekplaat in gewapend beton.
• Uitvoeren van bagger- en aanvulwerkzaamheden:
o Het verwijderen van slib op waterbodemniveau;
o Het verhogen van het bodempeil door aanvulling middels zand;
o Het opvullen tot maaiveldniveau van een bestaand dok (Samgadok).
• Het aanbrengen van een aanvaarbumper van bijna 500 meter lang onder water onder het niveau van de kanaalbodem:
o Aanbrengen van twee rijen stalen damplanken diep onder water (bovenrand damwand na inbrengen in grootte-orde 12 meter onder wateroppervlak);
o Uitgravingen in den natte;
o Aanbrengen van een wapening bestaande uit 3 lange stalen schorten naast mekaar (Elke schort is samengesteld uit horizontaal liggende stalen damplanken en heeft een lengte van bijna 500 meter en een hoogte van vijf aaneengesloten damplanken);
o Ter plaatse storten van colloïdaal beton;

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   8

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De aanvragen tot deelneming moeten ingediend worden via e-tendering. Zie ook verder + zie bijlagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de Kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in artikel 67 t.e.m. 69 van de Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18 april 2017.
BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de Aanvraag tot Deelneming, dat de Kandidaat Deel III van het zgn. ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (UEA), dat in basisvorm bij deze bekendmaking is gevoegd, invult en bij zijn Aanvraag tot Deelneming voegt. Bovendien vereist BAM dat de Kandidaat de nodige documente hiertoe bijvoegt bij zijn Aanvraag tot Deelneming.
Zie bijlage 2 voor nadere toelichting rond de uitsluitingsgronden.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Kandidaat moet aantonen te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de Opdracht waarvoor hij een aanvraag tot deelneming indient en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor BAM met zich mee te brengen, in de zin van artikel 67 van het KB Plaatsing van 18 april 2017.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van het behalen door de
Kandidaat van een minimale jaarlijkse totale omzet van € 40.000.000,- excl. BTW, voor elk van de
laatste drie beschikbare boekjaren.
BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de aanvraag tot deelneming dat de Kandidaat Deel IV van het UEA invult en bij zijn Aanvraag tot Deelneming voegt, alsook een verklaring betreffende de totale omzet van de Kandidaat van dee laatste drie beschikbare boekjaren. Zie bijlage 2 voor nadere inlichtingen rond de economische en financiële draagkracht.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de Opdracht, in de zin van artikel 68 van het KB Plaatsing 2017. Of aan dit vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring.
BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de aanvraag tot deelneming dat de Kandidaat Deel IV van het UEA invult en bij zijn aanvraag tot deelneming voegt.
BAM zal een Kandidaat enkel selecteren nadat gecontroleerd is dat deze daadwerkelijk aan de selectiecriteria voldoet. Het bewijs daartoe, blijkt uit de documenten (referenties) die hierna opgelijst worden.
BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van maximum 5 referenties, waarvan minimum 3 referenties relevant moeten zijn voor de uitvoering van onderhavige Opdracht. Indien door een Kandidaat meer dan 5 referenties zouden worden ingediend, kan de Aanbestedende Overheid zich beperken tot het beoordelen van de 5 referenties die als eerste in de aanvraag tot deelneming zijn opgenomen. BAM vereist het volgende m.b.t. de referenties:
- minimum 1 referentie inzake de bouw van kaaimuren voor een bedrag van minimum 2.000.000 euro;
- minimum 1 referentie inzake het transport over water en het afhijsen vanop water van grote constructie-elementen;
- minimum 1 referentie inzake het inbrengen van damplanken onder water (dwz. waarbij de bovenrand van de damwand tot diep onder het wateroppervlak wordt ingebracht) voor een bedrag van minimum 1.000.000 euro;
- minimum 1 referentie inzake baggerwerken voor een bedrag van minimum 1.000.000 euro.
Combineren van 2 of meer van deze vier referentie-eisen in éénzelfde referentie is toegestaan.
De Kandidaat die minder dan 3 relevante referenties aanlevert, zal worden uitgesloten van deelneming aan de Opdracht.
Elke referentie dient door de Kandidaat nader te worden toegelicht (zie hiervoor het modelformulier en nadere toelichting in bijlage 3).
Naast de voorwaarden dat een Kandidaat zich niet in één van de uitsluitingsgevallen mag bevinden, geldt ook de vereiste inzake de erkenning als aannemer in de zin van de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, en diens uitvoeringsbesluiten.
De Aanbestedende Dienst gaat ervan uit dat de aannemer moet zijn gerangschikt in categorie B, klasse 8. De Werken zullen dus uitgevoerd moeten worden door een aannemer, die hetzij erkend is, hetzij voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden.
De opdrachtdocumenten zullen vereisen dat het onderdeel baggerwerken worden uitgevoerd door een onderneming die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor categorie A en de klasse 6.
BAM vereist hiertoe in het kader van de indienen van de Aanvraag tot Deelneming, dat de Kandidaat het UEA invult en bij zijn Aanvraag tot Deelneming voegt. Wanneer de Aanvraag tot Deelneming uitgaat van een consortium, gelden de vereisten inzake de erkenning als aannemer van werken op het niveau van het consortium, in de zin van artikel 11 van de Wet van 20 maart 1991. De vereiste erkenning als aannemer van werken kan ook worden behaald door de derde entiteit waarop desgevallend beroep wordt gedaan.

Eventuele minimumeisen:

Categorie B, Klasse 8.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   22-01-2019

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

a) Samenwerkingsverbanden/consortia: De Aanvraag tot Deelneming voor deze Opdracht kan worden ingediend, hetzij door één enkele onderneming, hetzij door een combinatie van ondernemingen ( ‘consortium’) die de vorm aangaan van een tijdelijke handelsvennootschap of een ander samenwerkingsverband.
De onderneming die of het consortium (van ondernemingen) dat een Aanvraag tot Deelneming indient, wordt verder ‘Kandidaat’ genoemd.
Wanneer een Aanvraag tot Deelneming wordt ingediend door een consortium:
• Moet, t.a.v. de Aanbestedende Dienst, voldoende duidelijk worden gemaakt uit welke leden het consortium precies bestaat.
• Gelden, behoudens andersluidende vermelding, alle verplichtingen t.a.v. een Kandidaat (onderneming) ook voor alle leden van het consortium.
• Moet er aangegeven worden welk lid v.h. consortium zal optreden als penhouder (contactpunt met de Aanbestedende Dienst).
• Zal ieder lid dat de Aanvraag tot Deelneming onderschrijft hoofdelijk en solidair t.a.v. de Aanbestedende Dienst verbonden zijn.
b) Mogelijkheid om zich te beroepen op kwalificaties van andere entiteiten
In toepassing van art. 78 Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 en art. 73 KB Plaatsing 18 april 2017 kunnen Kandidaten zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht of technische bekwaamheid - inzonderheid de vereiste erkenning als aannemer van werken - beroepen op de economische en financiële draagkracht respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.
In dat geval moet de Kandidaat aan de Aanbestedende Dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd v.d. Opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen en erkenning, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de Kandidaat de nodige middelen en/of de nodige erkenning ter beschikking te stellen (zie modelformulier in bijlage 4).
c) Gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA): Het UEA betreft een formele verklaring van de Kandidaat dat hij zich niet bevindt in één van de toepasselijke uitsluitingsgronden alsook dat aan de vereiste erkenning als aannemer van werken is voldaan, en bevat die de informatie die door de Aanbestedende Dienst wordt verlangd.
De Kandidaat dient het UEA, dat in basisvorm bij deze bekendmaking is gevoegd, in te vullen overeenkomstig (i) de Gebruiksaanwijzing gevoegd bij Uitvoeringsverordening 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, en (ii) de richtsnoeren opgenomen in de Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 en het KB Plaatsing 18 april 2017. Het aldus ingevuld UEA dient vervolgens bij de Aanvraag tot Deelneming gevoegd te worden.
In toepassing van art. 38, §2 KB Plaatsing 2017, wijst BAM er op dat wat de
selectiecriteria betreft de Inschrijver de relevante informatie dient te verstrekken door het
invullen van ‘Deel IV: Selectiecriteria’, maar de gevraagde inlichtingen mag beperken tot het
beantwoorden van de vraag of de ondernemer al dan niet voldoet aan de voorgeschreven
selectiecriteria, in de afdeling ‘Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria’ (het is dus niet
vereist om de afdelingen A t.e.m. D in te vullen).
Verder gelden de volgende regels voor het invullen van het UEA :
• De Kandidaat die zich beroept op de bekwaamheid van andere entiteiten vult een afzonderlijk UEA in voor élk van de entiteiten waarop hij steunt.
De Kandidaat dient daarentegen géén UEA in te vullen m.b.t. de entiteiten / onderaannemers op wier bekwaamheid hij zich niet beroept in het kader van onderhavige Opdracht.
• De Kandidaat die bestaat uit een combinatie van ondernemingen (in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap of ander samenwerkingsverband) vult een afzonderlijke UEA in voor élk van de leden van het consortium.
d) Motivering van de mededingingsprocedure met onderhandeling: zie bijlage 5.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk: • Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen • Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 32030030
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.bamnv.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018