Rectificatie

Bouwen van een overdekte overslagbunker voor GFT in Geel.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IOK Afvalbeheer
Nationaal identificatienummer
0862.457.484_26900
Postadres
Antwerpseweg 1
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jonathan De Witte
Telefoon
+32 14562766
E-mail
jonathan.dewitte@iok.be
Fax
+32 14589722

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.iok.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326615

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een overdekte overslagbunker voor GFT in Geel.

Referentienummer: IOK A-17013_perceel 1_bouwkunde en tentconstructie-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van een overdekte overslagbunker voor GFT in Geel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535308

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden gesteld door de inschrijvers. Belangrijke wijziging hierbij is 'Het dakzeil dient dus minimaal klasse B-s2,d0 (NBN EN 13501-1) of M1(NF P 92-507) in tegenstelling wat het bestek eist. Een dakzeil dat enkel een aantoonbare klasse B-s2,d0 (NBN EN 13501-1) behaalt wordt ook aanvaard. (Zie ook bijlage bpifr02_17-12-2018_10-51-38.pdf)'

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!