Kliniek Sint-Jozef VZW
Rectificatie

vzw Kliniek Sint Jozef Pittem Masterplan Fase 1 Perceel 01 - Algemene aanneming

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kliniek Sint-Jozef VZW
Nationaal identificatienummer
0409.956.147_554838
Postadres
Boterstraat 6
Plaats
Pittem
Postcode
8740
NUTS-code
BE257 - Arr. Tielt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 51262020
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sintjozefpittem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379096

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

vzw Kliniek Sint Jozef Pittem Masterplan Fase 1 Perceel 01 - Algemene aanneming

Referentienummer: Centrum voor Psychiatrie en psychotherapie-B032069D_P01_MD-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Masterplan Fase 1Perceel 01 - Algemene aannemingFase I : Kandidatuurstelling

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520929

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 119-288147

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging aan de aanbestedingstekst Blz. 6 - Deel I : Administratieve bepalingen - 2.5.2. Kwalitatieve selectie Art. 68 (KB Plaatsing) – laatste vakje betreffende referenties : De tekst vervalt en wordt vervangen door : Er dient ENKEL een lijst bijgevoegd te worden van de uitgevoerde werken tijdens de laatste vijf jaar (werken klasse 8)