Stad Aalst
Aankondiging van een opdracht

Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Heraanleg Kattestraat te Aalst

De werken omvatten ondermeer:
- Opbreken van bestaande wegverharding in Kattestraat.
- Aanleg straat in granieten stenen.
- Inrichting van de straat met banken, waterpartij en bomen.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Aalst
Postadres
Werf 9, 9300 Aalst, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Het attest blanco strafregister kan door de aanbestedende overheid niet rechtstreeks opgevraagd worden via de elektronische middelen van de federale overheid (telemarc/digiflow). Daarom vragen wij om een attest blanco strafregister bij uw offerte te voegen dat u kan opvragen via [email protected]
U hoeft enkel de firmanaam, adres, btw nummer en reden van aanvraag “in het kader van onderzoek inschrijving van een overheidsopdracht” op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.
Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum 5 maanden voor datum inschrijving.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4