Rectificatie

WBK-BB1104 Albertkanaal – Gemeente Schoten: Vernieuwen van de rechteroever van het Albertkanaal tussen de Kruiningenstraat en de brug van de Azijn

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
E-mail
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287697

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WBK-BB1104 Albertkanaal – Gemeente Schoten: Vernieuwen van de rechteroever van het Albertkanaal tussen de Kruiningenstraat en de brug van de Azijn

Referentienummer: NV De Scheepvaart-WBK-BB1104-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het project bestaat uit het bouwen van een nieuwe rechteroever van het Albertkanaal door het inbrengen van damplanken, afgewerkt met een kesp en het plaatsen van ankers. De nieuwe kaaimuur zal uitgegust worden met bolders, ladders, handgrepen en dekzerken. De nieuwe oever gaat gedeeltelijk voor de bestaande oever gebouwd worden, gedeeltelijk achter de bestaande oever en gedeeltelijk op dezelfde plaats als de bestaande oever. Op een aantal plaatsen zullen er putten en doorvoeren door de kaaimuur voorzien moeten worden. Verder zal er ook een nieuw jaagpad aangelegd worden. Het project loopt van aan de Kruiningenstraat tot aan de Hoogmolenbrug.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533267

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 210-435668

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zie terechtwijzend bericht nr. 3 gevoegd als bijlage: - wijziging post nr. 46 van de samenvattende opmeting; - toevoeging nieuwe excel-file samenvattende opmeting: WBK-BB1104_SamenvattendeOpmeting (TWB3).xls.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!