Rectificatie

Aanleg fietspad Verleydonckstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Lochristi
Nationaal identificatienummer
0207452514
Postadres
Dorp-West 52
Plaats
Lochristi
Postcode
9080
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Christoph De Fré
Telefoon
+32 93268826
E-mail
christoph.de.fre@lochristi.be
Fax
+32 93269233

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lochristi.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg fietspad Verleydonckstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017/041

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233162 - Aanleggen van fietspad

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534668

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
11-12-2017 12:00
Te lezen:
18-12-2017 12:00

Overige nadere inlichtingen

De documenten van de opdracht met als onderwerp “Aanleg fietspad Verleydonckstraat” zijn gewijzigd. U kan de laatste versie van de gewijzigde documenten raadplegen op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/719/6S/2017. Bij deze documenten werd het technisch verslag van het grondverzet bijgevoegd. In het veiligheids- en gezondheidsplan is op blz. 16 vermeld ‘bij de offerte te leveren documenten: bijlage 6.4’. Dit wordt voor niet geschreven beschouwd. Deze offerte dient niet te worden bijgevoegd. Om alle kandidaat-inschrijvers de kans te laten rekening te houden met deze wijzigingen wordt het tijdstip waarop de offertes dienen te worden ingediend, met één week opgeschoven. De offertes moeten het bestuur bereiken ten laatste op 18 december 2017 om 12.00 u.