Directie Vervoerinfrastructuur
Aankondiging van een opdracht

4.1.43.1. Wijkcontract "Park Alsemberg" te Sint-Gillis - Opdracht van werken - Open aanbesteding

In het kader van het wijkcontract "Park Alsmenberg" te Sint-Gillis hebben de werken als doel:
- De herinrichting van gevel tot gevel van de volgende straten:
* Lissabonstraat;
* Vestingstraat;
* Selderijstraat;
* Garibaldistraat.
- De herinrichting van gevel tot gevel van de ruimten genaamd « de schitterende ruimten »:
* Schitterende ruimte genaamd « de twee banken» : Montenegrostraat, Defnetstraat en Vorstsesteenweg;
* Schitterende ruimte genaamd « plateau de Villa's »: Villalaan tussen de Garibaldistraat en de Alsembergsesteenweg;
- De herinrichting van het grote schoolplein van de gemeentelijke school nr. 1-2 van Sint-Gillis gelegen op de hoek van de Wipstraat en de Fortstraat met het doel om geopend te zijn voor publiek buiten de schooluren.
De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht.
De aandacht van de aannemer wordt eveneens gevestigd op het feit dat het schoolplein gedurende het gehele jaar geopend is, behalve tijdens de schoolvakanties en dat de werken aan het schoolplein in geen enkel geval de organisatie van de school, noch de leerlingen tijdens de examenperiodes mogen hinderen. De werken op het schoolplein moeten sindsdien onvoorwaardelijk plaatshebben tijdens de schoolvakanties.

Publicatiedatum
26-11-2014
Deadline
12-01-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45233120 - Wegenbouwwerken
45210000 - Bouwen van gebouwen
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Toegangsrecht
Art. 61 §1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf vraagt, indien nodig, de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de in deze paragraaf bedoelde verplichting.
§2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die :
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is,overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
§4. Door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure verklaren de inschrijvers impliciet dat ze niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in art.61 §§1 en 2 bevinden. De aanbestedende overheid gaat de toestand na van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver, alvorens de gunningsbeslissing te nemen.
Art. 66. De bepalingen uit artikel 61 t.e.m. 65 zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die:
1° zich samen kandidaat stellen én de intentie hebben om, ingeval van selectie, samen een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.
2° of samen een offerte indienen als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Vakbekwaamheid

Art. 70. In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voegt de inschrijver bij zijn offerte:
1° hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit categorie C en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 06 geraamd door de aanbestedende overheid);
2° hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit een certificaat of zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie eventueel aangevuld met elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in 1° kan aantonen.
3° hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 §1 2° van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken ;
Art. 74. Een kandidaat of inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Eventuele minimumeisen:

erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit categorie C en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 06 geraamd door de aanbestedende overheid)