Scholengroep 11 Leuven-Tienen-Landen
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie Hoogspanningscabines SGR 11 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Renovatie Hoogspanningscabines SGR 11

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep 11 Leuven-Tienen-Landen
Postadres
Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo, BE
Contactpunt(en)
De heer Urbain Lavigne

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* 3 referenties van projecten waarbij een bestaande cabine werd vervangen of een nieuwe cabine werd geplaatst, dit met RMU-installatie. Hierbij verwachten wij de naam van het bedrijf + gegevens contactpersoon en korte omschrijving van het project.

Eventuele minimumeisen:

* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* 3 referenties van projecten waarbij een bestaande cabine werd vervangen of een nieuwe cabine werd geplaatst, dit met RMU-installatie. Hierbij verwachten wij de naam van het bedrijf + gegevens contactpersoon en korte omschrijving van het project.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 5