Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Klein Eiland fase 2 Herinrichting stelplaats bouw parking

Vast deel: Inrichting van een stelplaats binnen voor ongeveer 60 bussen. Uitbreiding van het busgarage. Herinrichting van de sociale lokalen en van de werkplaats.
Voorwaardelijk deel: Aanleg van een parking voor de voertuigen van het personeel en voor de dienstvoertuigen (ongeveer 200 voertuigen)


Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
21-11-2017
Deadline
12-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45213200 - Bouwen van opslagplaatsen en fabrieken
45213312 - Bouwen van parkeergarage
45213314 - Bouwen van busremise
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rémi Mercier
E-mail
remi.mercier@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
2800000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectiehandleiding bijgevoegd bij deze aankondiging van opdracht.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectiehandleiding bijgevoegd bij deze aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectiehandleiding bijgevoegd bij deze aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A